دسته ها :
چهارشنبه هشتم 8 1387
دسته ها : آلبوم تصاویر
چهارشنبه هشتم 8 1387

دوستانت سه کس اند:رفیقت.رفیق رفیقت.ودشمن دشمنت.دشمنانت نیز سه نفراند:دشمنت.دشمن دوستت.ودوست دشمنت

کیفرسه گناه را در دنیا دهند و به آخرت نیندازند:آزار پدر و مادر-ظلم به مردم-در مقابل خوبی بد کردن

(پیامبر اکرم ص)

دسته ها : نصایح
چهارشنبه هشتم 8 1387
ازامام صادق ع نقل شده:سه چیز فربه کند و سه چیز لاغر.اما فربه کننده:مرتب حمام رفتن.عطر زدن و پوشیدن لباس نرم است.واما لاغر کننده:ادامه خوردن تخم مرغ.ماهی.وشکوفه خرما است.مرحوم صدوق فرماید:مرتب حمام رفتن عبارت ازیک روز در میان است وگرنه هر روز رفتن موجب لاغری است
دسته ها : نصایح
سه شنبه هفتم 8 1387

همه مردم در قبضه من اند بجز پنج کس:1-کسی که با نیت صحیح در هر کار بر خدا توکل کند2-آنکه شبانه روز بسیار ذکر گوید3-کسی که هر چه برای خود میخواهد برای برادرمومنش هم بخواهد4-آنکه بهنگام مصیبت صبر کند5-وکسی که بقسمت بسازد و غم روزی نخورد

دسته ها : نصایح
يکشنبه پنجم 8 1387
دسته ها : آلبوم تصاویر
يکشنبه پنجم 8 1387
  • شیعیان سه دسته اند:1-دوست دلباخته اینان از ما هستند2-آنها که ما را زیور خود قراردهند-والبته ما زینت این گروهیم3-کسانیکه ما را وسیله کسب وکار قرار دهند-هر که ما را اسباب دست کند مستمند شود                          
  • (امام صادق ع)
دسته ها : نصایح
شنبه چهارم 8 1387
  • یه افغانیو می خوان اعدام کنن.میگن حرف اخرتو بزن.میگه کارگر نمی خواین
  • تمامی عاشقانی که در فراق یار می سوزند تا آخر امسال گاز سوز می شوند
  • وقتی رفتی هم دلم سوخت هم جگرم با رفتنت دو گانه سوزم کردی
  • یه نفر میره استخر آهنگ تایتانیک رو میذارن غرق می شه
  • توی این دنیا حلالت نمی کنم تا اون دنیا بهانه ای بشه واسه دوباره دیدنت

 

دسته ها : خنده
پنج شنبه دوم 8 1387
دسته ها :
چهارشنبه اول 8 1387
معلمی تو دماغی صحبت می کرد.یه روز می خواست به شاگرداش(الف)یاد بده گفت بگوید(انف)آنها تکرار می کردند(انف)هر چه می گفت درست بگید(انف)آنها می گفتند(انف)در نهایت عصبانی شد وگفت بابا(انف)منونگید(انف)مردمو بگید.
دسته ها : خنده
سه شنبه سیم 7 1387
X