باید از شما مسلمانها عده ای باشند که مردم را بسوی خیر و صلاح دعوت کنند و به نیکوکاری وادارند واز بدیها بر کنار سازند چنین طایفه ای حتماً رستگارند. (آل عمران 104)

از امتهائیکه بنفع مردم برخواسته اند شما نیکو ترین امت هستید چه آنکه مردم را به نیکی فرمان میدهید واز قبیح وزشتی برکنار میدارید وبخداوند ایمان میاورید. (آل عمران110)

فرزند من تو خود نماز بپا دار ودیگران را به معروف ونیکی وادار کن واز کار زشت بر کنارنما ودر این راه بهر آزادی صبر کن چه آنکه این کار از کارهای مهم است. (لقمان17)

جان خود وخانواده خود را(بوسیله واداشتن به نیکی ودور کردن از بدی)از آتشی که هیزم آن جسدهای مردم وسنگ است نگهداری کنید. (تحریم17)

امر بمعروف ونهی از منکر دو واجب بزرگ است که واجبات دیگر بوسیله آنها بر پا میشوند.آنها بالاتروشریفتر از سایر واجبات است (امام باقر ع)

امربمعروف ونهی از منکر مانند دو آفریده عزیز خداوند است کسیکه انها را یاری کند عزیزو کسیکه وا گذارد ذلیل خواهد شد (امام باقر ع)

آنها بر هر فردیکه قدرت دارد واز جان خود ویارانش ترس ندارد واجب است (امام صادق ع)


دسته ها : نصایح
پنج شنبه دهم 2 1388
X