• این عیب برای دنیا بس که وفا ندارد
 • چنانکه رحم کنی رحمت کنند
 • هر چه بکاری بدروی
 • حسود آسایش ندارد
 • همنشینی اشرار چون سفر دریا خطرناک است
 • فراموشی مرگ زنگار قلب است
 • تنهائی از همنشین بد بهتر است
 • تباهی انسان بخود پسندی است
 • دوام سلطنت در سایه عدالت است
 • همنشین بد شیطان است
 • همنشین نیک غنیمت است
 • بخدا توکل کن کفایت میکند
 • تند مزاجی مرد را بهلاکت میدهد
 • شغل انسان گنجی است
 • خوش خوئی غنیمتی است
 • بهترین رفیق کسی است که بکار خیر رهبریت کند
 • با نفس مخالفت کن تا آسوده شوی
 • نشانه عقل انسان گفتار اوست
 • علامت گوهر انسان رفتار اوست
 • همیشه خشم را فرو نشان که سرانجام نیک یابی
 • یک گناه زیاد است وهزار طاعت کم
 • ذلت انسان در طمع است
 • نقل حدیث موجب نسبت پیدا کردن با پیامبر ص است

 


دسته ها : نصایح
جمعه بیست و چهارم 8 1387
X