• خداوند مومنی را که دین ندارد یعنی امر بمعروف ونهی از منکر نمی کند دشمن دارد(امام ششم ع)
  • چگونه خواهد بود حال مردم هنگامیکه زنانشان فاسد و جوانانشان  فاسق شوند و مردم امر بمعروف و نهی از منکر نکنند(امام ششم ع)
  • یا امر بمعروف ونهی از منکر کنید یا آنکه عذاب پروردگار همه را احاطه خواهد کرد
  • هر ملتی که زشتیها را میان جامعه خود ببیند وتغییر ندهد عذاب عمومی پروردگار بر آنها نزدیک شود
  • (امام ششم ع)

دسته ها : نصایح
يکشنبه نوزدهم 8 1387
X