• موقعی که بدنت لرزید.واشکت ریخت.ودلت ترسید این حالت را مغتنم شمار که مقصد نزدیک شده (امام صادق ع )
  • حکیمی گفته:سه چیز از گنجهای خدا است که جز در اختیار دوستانش ندهد.فقر.بیماری.صبر
  • چه بسیار فرق است میان کاری که لذتش برود وگناهش بماند.وکاری که رنجش بگذرد واجرش اندوخته شود(پیامبر اکرم ص)

دسته ها : نصایح
سه شنبه جهاردهم 8 1387
X