پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت دان:جوانی را پیش ازپیری.فراغت را پیش از مشغله.سلامت را پیش از مرض.توانگری را قبل از فقر.زندگی را پیش از مرگ(پیامبر اکرم ص)
دسته ها : نصایح
پنج شنبه نهم 8 1387
X