غلام یک گوسفند.یک گرگ ویک بسته علف دارد ومی خواهد آنها را از رود خانه عبور دهد او هر بار می تواند فقط یکی از آنها را با خود به آن سمت رود ببرد.حالا شما بگوید چطور می تواند آن ها را یکی یکی از رود عبور بده بدون اینکه گرگ گوسفند رو بخوره یا گوسفند علف رو بخوره؟
دسته ها : چیستان
دوشنبه بیست و دوم 7 1387
X