• هیچ تنهائی از خود پسندی وحشت زاتر نیست
 • هیچ همکاری ازمشورت مناسب ترنیست
 • هیچ عقلی چون تدبیر نیست
 • هیچ حسب ونسبی چون خوی خوش نیست
 • هیچ پرهیزگاری چون خودداری از گناه نیست
 • هیچ عبادتی چون فکر نیست
 • هیچ ایمانی چون حیا وصبر نیست

(پیامبراسلام ص)-صلوات

دسته ها : نصایح
چهارشنبه بیست و نهم 8 1387
 • این عیب برای دنیا بس که وفا ندارد
 • چنانکه رحم کنی رحمت کنند
 • هر چه بکاری بدروی
 • حسود آسایش ندارد
 • همنشینی اشرار چون سفر دریا خطرناک است
 • فراموشی مرگ زنگار قلب است
 • تنهائی از همنشین بد بهتر است
 • تباهی انسان بخود پسندی است
 • دوام سلطنت در سایه عدالت است
 • همنشین بد شیطان است
 • همنشین نیک غنیمت است
 • بخدا توکل کن کفایت میکند
 • تند مزاجی مرد را بهلاکت میدهد
 • شغل انسان گنجی است
 • خوش خوئی غنیمتی است
 • بهترین رفیق کسی است که بکار خیر رهبریت کند
 • با نفس مخالفت کن تا آسوده شوی
 • نشانه عقل انسان گفتار اوست
 • علامت گوهر انسان رفتار اوست
 • همیشه خشم را فرو نشان که سرانجام نیک یابی
 • یک گناه زیاد است وهزار طاعت کم
 • ذلت انسان در طمع است
 • نقل حدیث موجب نسبت پیدا کردن با پیامبر ص است

 

دسته ها : نصایح
جمعه بیست و چهارم 8 1387
 • خداوند مومنی را که دین ندارد یعنی امر بمعروف ونهی از منکر نمی کند دشمن دارد(امام ششم ع)
 • چگونه خواهد بود حال مردم هنگامیکه زنانشان فاسد و جوانانشان  فاسق شوند و مردم امر بمعروف و نهی از منکر نکنند(امام ششم ع)
 • یا امر بمعروف ونهی از منکر کنید یا آنکه عذاب پروردگار همه را احاطه خواهد کرد
 • هر ملتی که زشتیها را میان جامعه خود ببیند وتغییر ندهد عذاب عمومی پروردگار بر آنها نزدیک شود
 • (امام ششم ع)
دسته ها : نصایح
يکشنبه نوزدهم 8 1387
 • موقعی که بدنت لرزید.واشکت ریخت.ودلت ترسید این حالت را مغتنم شمار که مقصد نزدیک شده (امام صادق ع )
 • حکیمی گفته:سه چیز از گنجهای خدا است که جز در اختیار دوستانش ندهد.فقر.بیماری.صبر
 • چه بسیار فرق است میان کاری که لذتش برود وگناهش بماند.وکاری که رنجش بگذرد واجرش اندوخته شود(پیامبر اکرم ص)
دسته ها : نصایح
سه شنبه جهاردهم 8 1387

یه مار می خواست خود کشی کنه.بهش گفتن چرا می خوای خود کشی کنی.گفت آخه دو ساله یکیو می خواستم.حالا که با اون رو در رو شدم فهمیدم شیلنگ آبه

یارو کشکو میذاره دهنش بهش میگن ماه رمضانه هنوز افطار نشده.میگه ایدونوم ایخوم سی افطار بخیسه

شکمو میره مهمونی بهش میگن خربزه میخوای یا هندوانه میگه هردووانه

 

 

دسته ها : خنده
دوشنبه سیزدهم 8 1387
پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت دان:جوانی را پیش ازپیری.فراغت را پیش از مشغله.سلامت را پیش از مرض.توانگری را قبل از فقر.زندگی را پیش از مرگ(پیامبر اکرم ص)
دسته ها : نصایح
پنج شنبه نهم 8 1387

دوستانت سه کس اند:رفیقت.رفیق رفیقت.ودشمن دشمنت.دشمنانت نیز سه نفراند:دشمنت.دشمن دوستت.ودوست دشمنت

کیفرسه گناه را در دنیا دهند و به آخرت نیندازند:آزار پدر و مادر-ظلم به مردم-در مقابل خوبی بد کردن

(پیامبر اکرم ص)

دسته ها : نصایح
چهارشنبه هشتم 8 1387
ازامام صادق ع نقل شده:سه چیز فربه کند و سه چیز لاغر.اما فربه کننده:مرتب حمام رفتن.عطر زدن و پوشیدن لباس نرم است.واما لاغر کننده:ادامه خوردن تخم مرغ.ماهی.وشکوفه خرما است.مرحوم صدوق فرماید:مرتب حمام رفتن عبارت ازیک روز در میان است وگرنه هر روز رفتن موجب لاغری است
دسته ها : نصایح
سه شنبه هفتم 8 1387
 • شیعیان سه دسته اند:1-دوست دلباخته اینان از ما هستند2-آنها که ما را زیور خود قراردهند-والبته ما زینت این گروهیم3-کسانیکه ما را وسیله کسب وکار قرار دهند-هر که ما را اسباب دست کند مستمند شود                          
 • (امام صادق ع)
دسته ها : نصایح
شنبه چهارم 8 1387
 • یه افغانیو می خوان اعدام کنن.میگن حرف اخرتو بزن.میگه کارگر نمی خواین
 • تمامی عاشقانی که در فراق یار می سوزند تا آخر امسال گاز سوز می شوند
 • وقتی رفتی هم دلم سوخت هم جگرم با رفتنت دو گانه سوزم کردی
 • یه نفر میره استخر آهنگ تایتانیک رو میذارن غرق می شه
 • توی این دنیا حلالت نمی کنم تا اون دنیا بهانه ای بشه واسه دوباره دیدنت

 

دسته ها : خنده
پنج شنبه دوم 8 1387
X