معلمی تو دماغی صحبت می کرد.یه روز می خواست به شاگرداش(الف)یاد بده گفت بگوید(انف)آنها تکرار می کردند(انف)هر چه می گفت درست بگید(انف)آنها می گفتند(انف)در نهایت عصبانی شد وگفت بابا(انف)منونگید(انف)مردمو بگید.
دسته ها : خنده
سه شنبه سیم 7 1387
 1. آفت علم فراموشی است.
 2. آفت سخن دروغ است.
 3. آفت خرد سفاهت است.
 4. آفت عبادت سستی است.
 5. آفت شجاعت ستم است.
 6. آفت سخاوت منت است.
 7. آفت دین هوا پرستی است.
 8. آفت زیبایی خود پسندی وکبر است.
 9. آفت حسب و نسب افتخارکردن است.
 10. شراب سر جمع گناهان است.
 11. زنان دامهای شیطان اند
 12. خیانت موجب فقر است.

پیغمبر (ص)

دسته ها : نصایح
شنبه بیست و هفتم 7 1387
 • یه جوجه تیغی با یک کیوی داشتند می رفتند. ازش می پرسن این کیه؟میگه داداشمه سربازه
 • یه نفر میره بانک وام بگیره.ضامن نداشت.اگه گفتی چی شد.............منفجر میشه
 • چرا غافل کند کاری که بعدا خود به خود گوید خودم کردم که لعنت بر خودم بادا بادا مبارک بادا
 • یه مورچه می خواسته خود کشی کنه.بهش می گن چرا می خوای خود کشی کنی.میگه آخه دو ساله یکیو می خواستم تازه فهمیدم تفاله چاییه.
 • یه تمساح میره گدایی می گه به منه مارمولک کمک کنید

 

دسته ها :
شنبه بیست و هفتم 7 1387
غلام یک گوسفند.یک گرگ ویک بسته علف دارد ومی خواهد آنها را از رود خانه عبور دهد او هر بار می تواند فقط یکی از آنها را با خود به آن سمت رود ببرد.حالا شما بگوید چطور می تواند آن ها را یکی یکی از رود عبور بده بدون اینکه گرگ گوسفند رو بخوره یا گوسفند علف رو بخوره؟
دسته ها : چیستان
دوشنبه بیست و دوم 7 1387

اذا کتبت کتابا فاعد فیه النظر قبل ختمه فانما تختم علی عقلک

آن گاه که نوشته ای را نگاشتی.قبل از مهر کردن.دوباره در آن نظر کن.زیرا تو بر خرد خویش مهر می زنی.

دسته ها :
يکشنبه بیست و یکم 7 1387

لاعیش لمن فارق أحبته

کسی را که از دوستانش جدا شده است.آسایشی نیست

 • بدترین دوستت کسی است که برای او به زحمت افتی
 • تمام دوستی را نثاردوستت کن.اما به اویکسره اطمینان مکن.وبااو.به کمال.یک دل باش.اماهمه اسرارت را با او بازگو مکن.
 • هرکس به دلیل هر خطایی که از دوستانش سر می زند.از آنان کناره گیرد.دوستانش اندک می شوند.
 • منتهای خیانت .خیانت کردن به دوست صمیمی و شکستن پیمان است.
 • دوست.دوست نیست.مگرآن که در غیاب دوستش و گرفتاری و مرگ او حق دوستی را به جای آورد.
 • پیش از آزمایش.به دوست اعتماد مکن.
 • خیری نیست در آن که از دوستانش بی هیچ جرمی کناره می گیرد.
 • دوست راستین.کسی است که تو را در برطرف کردن عیبهایت پند دهد.هنگام غیبتت هوای تو را داشته باشد و تو را بر خود ترجیح دهد.
دسته ها :
سه شنبه شانزدهم 7 1387
 • جان شما رابهایی جز بهشت نیست.آن را جزبه بهشت نفروشید
 • هر کس عیب تو را برایت آشکار کند.دوستدار توست
 • هرکس بسیار به گناهان بیندیشد.گناهان او را به سوی خود می کشند
 • پیش از آزمایش.به دوست اعتماد مکن
 • در لذتی که نمی پاید.خیری نیست

غررالحکم ودررالکلم

دسته ها :
سه شنبه شانزدهم 7 1387
X