1. شهری سرخ بادیوارهای سبز وساکنان سیاه کلیدش هم از اهن است؟
  2. فرق بین تار عنکبوت نر و تار عنکبوت ماده چیست؟
  3. خانه ای شیشیه ای یا پلاستیکی اب وگاز دارد ولی برق ندارد؟
  4. گرگی که حضرت یوسف(ع)را خورد نر بود یا ماده؟
  5. ننه عباس روزهای هفته را دوست دارد اسم یکی از بچه ها یش را شنبه ودومی را یکشنبه گذاشت اسم بچه سومش چیست؟

 

 

دسته ها :
يکشنبه بیست و چهارم 6 1387

خری در بیشه ای میچرید گذارش بر پوست شیری افتاد پوست را پوشیده خیال کرد که شیر شده است واز انجا رفت به ده اهل ده از ترس او پا به فرار گذاشتند خر که گریختن مردم را دید از شیر شدن خود خاطر جمع شد در دل خود گفت خوب از بار کشیدن و سواری دادن خلاص شدم و بعد از این اسوده زندگی می کنم حالا خوب است نعره ای هم بکشم که بیشتر بترسند و دیگر جرات نکنند نزدیک من بیایند عرعر خود را سر داد وخیال میکرد که نعره میکشد اهل ده که عرعر او را شنیدند دانستند که خر است نه شیر پیش رفتند و او را گرفتند پوست شیر را از پشتش برداشتند و گاله بار کشی را بدوشش گذاشتند

کتاب دوم ابتدایی1329

دسته ها :
پنج شنبه بیست و یکم 6 1387

مردی در میان اشنایان ونزدیکان خود 5دختر به نامهای  اکرم و بهجت و سیمین ودره والهام میشناسد.

1-این دختران در گروه سنی متفاوت هستند .سه دختر کمتر ازسی سال ودو دختربیش ازسی سال دارند.

2 - دونفراز انان معلم وبقیه ماشین نویسند.

3-اکرم وسیمین دریک گروه سنی هستند.

4-دره والهام درگروه سنی متفاوت هستند.

5-بهجت والهام یک شغل دارند.

6-سیمین ودره شغلهای متفاوتی دارند.

7-مرد مجرد با یکی ازاین5 نفرازدواج میکند.همسر او معلم است وبیش از 30 سال دارد.

*بنظر شما او با کدام دخترازدواج میکند؟

 

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 6 1387

*کوچکترین استخوان بدن انسان استخوان رکابی گوش است که درازای ان کمتر از3 میلیمتر است

 *هشتاد درصد مغز انسان را اب تشکیل میدهد.

*در بدن انسان نودوهفت هزارکیلومتر رگ وجود دارد.

*هر فرد به طو میانگین چهار میلیون و دویست هزار باردرسال پلک میزند یعنی هرروز 11500بار

*عطسه کردن باچشم باز غیرممکن است

*خون خرچنگ ها به رنگ ابی است.

*قلب میگوها درسرشان قراردارد

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 6 1387

هوای نفس:                         

هرکس با هوس خود موافقت کند با بالندگی خود مخالفت کرده است.

چگونه لذت عبادت را در می یابد کسی که از هوس باز نمی ایستد.

هرکه از هوس خود پیروی کند اخرتش را به دنیایش فروخته است.

قویترین مردم کسی است که برخواهش دل خود غلبه کند.

منبع:غرر الحکم ودررالکلم

دسته ها :
چهارشنبه بیستم 6 1387
X